Archive for April, 2012

Bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne-dziennik zachodni ogłoszenia

Saturday, April 21st, 2012

Dużo osób oświadcza, iż wyszukało swoją miłość dopiero poprzez ogłoszenia randkowe. W tej chwili, w większości ogłoszenia randkowe przeniosły się do środowiska internetowego. To tam są charakterystyczne witryny, nazywane inaczej portalami randkowymi, na których zdołamy podając swoje informacje oraz wypełniając formularze dotyczące zainteresowań, znaleźć partnera, który będzie nam odpowiadał pod różnymi względami.

Standardowe ogłoszenia matrymonialne, które nadal do niedawna mogliśmy znaleźć w popularnych gazetach także dziennikach, odchodzą już stopniowo do lamusa. Ogłoszenia internetowe dają bowiem więcej możliwości. Pozwalają nie tylko poczytać dużo na temat określonej osoby ale również przejżeć jej foty. Istnieją jednakże pesymiści, którzy twierdzą iż poprzez ogłoszenia randkowe nie uda się wynaleźć swojej miłości, tej jedynej. Mówią, iż ludzie w Sieci nierzadko podają się za innych aniżeli są w rzeczywistości.

Wstawienie ciekawej fotografii, należycie podrasowanej na photooshopie też nie stanowi jakiegokolwiek kłopotu. Tymczasem sympatycy twierdzą, iż Internetowi poszukiwacze czułości nie bajerują bo prawda i tak prędzej czy później wyjdzie na górę. Najistotniejszy jest jednak rozsądek.

Anna Róg
Serwis eCasa.pl

  • Share/Bookmark

Wyniki grupy kapitałowej Fortis Banku Polska za pierwszy kwartał 2009 r.

Monday, April 2nd, 2012

Pierwszy kwartał tego roku grupa Fortis Banku Polska zamknęła stratą netto na poziomie 52 milionów złotych. O 12 proc. – w stosunku do ubiegłego roku – zwiększyły się aktywa grupy, osiągając poziom ponad 19,9 mld zł.

Aby ograniczyć własne ryzyko kredytowe – w kontekście du&#38 ej zmienności kursów złotówki – bank przeprowadził transakcje zabezpieczające. Równolegle dokonał korekty wartości godziwej instrumentów pochodnych zawartych z klientami. Oba te czynniki obni&#38 yły jego wyniki za pierwszy kwartał tego roku o kwotę 117 mln zł.

Straty na instrumentach pochodnych przeznaczonych do obrotu sprawiły, &#38 e przychody netto Fortis Banku Polska obni&#38 yły się do poziomu 46,6 mln zł wobec 170,6 mln zł wypracowanych w pierwszym kwartale 2008 roku.

Po pierwszym kwartale, wynik z tytułu odsetek grupy Fortis Banku Polska zwiększył się 
o 19 proc. i wyniósł 103 mln zł; był on rezultatem przede wszystkim wy&#38 szych wolumenów kredytów w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 roku. Jednocześnie wynik z tytułu prowizji zmniejszył się o 42 proc. do kwoty 28 mln zł. Istotny wpływ na ten rezultat miało obni&#38 enie się prowizji związanych z transakcjami kupna i sprzeda&#38 y instrumentów pochodnych spowodowany zdecydowanie mniejszą liczbą zawieranych transakcji. Wynik z tytułu wymiany walut wyniósł 32 mln zł i był o 3 proc. wy&#38 szy ni&#38 ubiegłym roku.

O 26 proc. w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego, zwiększyły się nale&#38 ności od klientów; na koniec marca wynosiły one 15,2 mld zł. Ich udział w strukturze aktywów wzrósł do 76 proc. Wartość kredytów komercyjnych, które mają największy udział  w strukturze nale&#38 ności od klientów, wzrosła o 13 proc. w stosunku do marca roku ubiegłego. Saldo kredytów hipotecznych zwiększyło się o 64 proc.

Wzrost akcji kredytowej, wzrost salda kredytów spowodowany deprecjacją złotego, ale  i strata netto w pierwszym kwartale 2009 roku spowodowały, &#38 e współczynnik wypłacalności zmniejszył się do poziomu 9,42 proc. (rok wcześniej wynosił on 11,07 proc..

Zobowiązania wobec klientów na koniec marca wynosiły 6,3 mld zł i zmniejszyły się  o 7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Udział zobowiązań wobec klientów stanowił 32 proc. ogółu pasywów. W strukturze zobowiązań wobec klientów, dominują depozyty terminowe. W depozytach klientów stanowią one 79 proc.

Nie zmienił się poziom kosztów osobowych grupy Fortis Banku Polska. Na koniec pierwszego kwartału wyniosły one 45,3 mld zł i były na poziomie kosztów poniesionych w roku ubiegłym (45,2 mld zł. O 33 proc. zwiększyły się koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych.

Saldo rezerw na nale&#38 ności kredytowe wyniosło –13 mln zł i spadło o 32 proc.  w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jan Bujak, wiceprezes zarządu Fortis Banku Polska

Decydujący wpływ na wyniki Fortis Banku w pierwszym kwartale tego roku miały koszty zawartych przez bank transakcji zabezpieczających przed dalszym osłabieniem złotego. Bank zawarł je, aby ograniczyć własne ryzyko kredytowe. Na wyniki miała równie&#38 wpływ korekta wartości godziwej instrumentów pochodnych zawartych z klientami. Oba powy&#38 sze elementy spowodowały zmniejszenie przychodów banku o 117 mln zł.

Chciałbym szczególnie podkreślić, &#38 e bie&#38 ąca działalność banku generuje oczekiwane wyniki. Satysfakcjonujące i zgodne z zało&#38 eniami bud&#38 etowymi są przychody z bie&#38 ącej działalności Po pierwszym kwartale tego roku wypracowaliśmy 7–proc. wzrost przychodów z tytułu odsetek. Przychody z tytułu prowizji wprawdzie istotnie spadły, ale głównie za sprawą wyraźnie ni&#38 szych prowizji od transakcji kupna i sprzeda&#38 y instrumentów pochodnych. Wynik z pozycji wymiany walut był o 3 proc. wy&#38 szy ni&#38 ubiegłym roku.

Nie spodziewamy się nowych ognisk zapalnych związanych z transakcjami walutowymi. Najtrudniejsze decyzje mamy ju&#38 za sobą. Nadal rozmawiamy z tą częścią naszych klientów, która odczuła skutki gwałtownej dewaluacji złotówki. Z niektórymi z nich zawarliśmy ju&#38 umowy; aktualnie klienci Ci zaczynają spłacać w ratach swoje zobowiązania. 

Pod kontrolą utrzymujemy poziom kosztów działania banku – po pierwszym kwartale tego roku są one ni&#38 sze od zakładanych. 

Mimo obni&#38 enia współczynnika wypłacalności za sprawą m.in., wy&#38 szego salda kredytów spowodowanego deprecjacją złotego, jak i wspomnianej straty netto, pozycja kapitałowa banku jest stabilna. W tym zakresie wspiera nas nasz główny akcjonariusz, który  w kwietniu tego roku udzielił bankowi po&#38 yczki podporządkowanej w kwocie 50 mln euro. Wystąpiliśmy ju&#38 do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na zaliczenie jej jako zobowiązania podporządkowanego do funduszy uzupełniających banku, co pozwoli na utrzymanie na satysfakcjonującym poziomie współczynnika wypłacalności w kolejnych okresach.

  • Share/Bookmark